A A A

Sanitizer

Sanitizer jest jedynym oferowanym na rynku wielofunkcyjnym systemem do uzdatniania wody, usuwającym jednocześnie żelazo, mangan, twardość, amoniak, śladowe ilości siarkowodoru oraz korygującym pH (opcja - CR 100). Wyposażony jest on również w generator chloru pozwalajšcy na dezynfekcję złoża i całego systemu przy każdej regeneracji. Dodatkowš zaletš systemu jest to, że usuwa żelazo i mangan bez kłopotliwego napowietrzania i regeneruje się za pomocš solanki.

  • Jednostopniowy, nowoczesny, automatyczny system do komlpeksowego uzdatniania wody.
  • System składajšcy się z jednego zbiornika może zastšpić 5 konwencjonalnych systemów: odżelazianie, odmanganianie, zmiękczanie, usuwanie amoniaku i korekta pH. Nie wymaga żadnych dodatkowych urzšdzeń. Zastosowanie jednostopniowego uzdatniania znacznie zmniejsza spadek ciśnienia wody w porównaniu do konwencjonalnego rozwišzania wielostopniowego.
  • Automatyczna dezynfekcja za pomocš generatora chloru bez potrzeby pompy dozujšcej i dezynfekujšcych zwišzków chemicznych.
  • Eliminuje nieprzyjemny zapach powodowany przez bakterie żelaziste.
  • Nowoczesny, elektroniczny system kontroli pracy monitorujšcy również stężenie solanki.
  • Zapewnia doskonałš filtrację wody przy jednoczesnym łatwym płukaniu złoża.
  • Typoszereg Sanitizer zawiera 10 modeli pozwalajšcych na dobór właściwego systemu w zależności od lokalnych wymagań.