Odżelaziacze wody

Wody podziemne są mniej narażone na zanieczyszczenia związane z gospodarczą działalnością człowieka. Charakteryzują się jednak podwyższoną zawartością  manganu i żelaza oraz obecnością siarkowodoru i amoniaku. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/l, natomiast manganu - od ilości śladowych do kilku mg/l. Wysokie stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawiane przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Odżelazianie wody i usuwanie z niej manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, w filtrze pospiesznym. Wybór rodzaju złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci, w jakiej występuje żelazo czy mangan, zawartości tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku węgla i związków organicznych.

 

Proces technologiczny odżelaziania wody i usuwania z niej manganuskłada się z:
- napowietrzania wody surowej (za pomocą inżektora w przypadku mniejszych wydajności stacji lub za pomocą sprężarki i mieszacza wodno-powietrznego - przy większych wydajnościach);
- korekty odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba);
- filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.
Jeśli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.
Przy doborze metody odżelaziania i usuwania manganu istotny jest także prawidłowy dobór płukania filtrów. W zależności od wybranego materiału filtracyjnego rozróżnia się:
- płukanie wodno-powietrzne - filtry piaskowo-żwirowe (zalecane przy większych wydajnościach);
- płukanie wodne - filtry ze złożem wielowarstwowym lub złożem Birm, Pyrolox, Turbidex;
- płukanie wodne z dozowaniem KMnO 4 - filtry ze złożem Greensand, Greensad Plus, MTM.
Filtry odżelaziające i odmanganiające montuje się zawsze przed urządzeniami zmiękczającymi wodę. 

 
Urządzenia

Zbiornik filtracyjny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z rurą centralną i dyszą rozdzielczą, zawór sterujący z norylu, sterowanie elektroniczne cześć przyłączeniowa. Materiał filtracyjny, złoże: Birm, Catalox, Pyrolox, Greensand, Greensand Plus, MTM, Turbidex, Filter AG, Crystal Right 100 i 200, Ecomix A i Ecomix C, Kwarc, podsypka żwirowa. Urządzenia posiadają atest PZH i certyfikat UDT. Dla wszystkich typów: ciśnienie robocze 3-7 bar, temperatura wody/otoczenia max. 30/40 °C, zasilanie elektryczne 24 V/50 Hz (transformator sieciowy w zakresie dostawy).

 

 

 

| All Rights Reserved